CSAM S7

Oulunkaaren Omahoito

Kirjaudu Oulunkaaren Omahoitoon. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu
 
Tietosuojaseloste

Rekisteröidyn informointi, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12-14 art. Seloste päivitetty 14.2.2023.

1. Rekisterin nimi

Omahoitoportaalien asiakasrekisteri (Oulun Omahoito, Oulunkaaren Omahoito ja NettiRassi).

2. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Omahoitoportaalien sosiaali- ja terveydenhuollon osioista ja Omahoitoportaalien rekisteriasioista vastaavat Pohteen toimialuejohtajat.

4. Tietosuojavastaava

Pohde tietosuojavastaava.

tietosuoja@pohde.fi

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tietoja käsitellään Omahoitoportaalien palvelujen tarjoamista varten. Omahoitoportaalit sisältävät yleistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota sekä käyttäjän itsensä ylläpitämiä henkilökohtaisia terveystietoja. Rekisterin tietoja käsitellään suostumukseen perustuen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa Omahoitoportaalin Asetukset-valikon kautta.

Rekisterin tietoja käsitellään seuraaviin lakeihin perustuen: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016). Käsittelyn perusteet suostumuksen osalta: 6 art. 1 a) & 9 art. 2 a). Lakisääteisen velvoitteen osalta 6 art. 1 c) & 9 art. 2 h).

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä säilytetään seuraavia tietoja:
Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus). Laboratoriotulokset. Käyttäjän tai puolesta-asioijan syöttämät tiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotimittaukset, viestintä (liitteineen) ja itse omaan kansioon lisäämät tiedostot).

7. Henkilötietojen tietolähteet

Omahoitoportaalin käyttäjältä, puolesta-asioijalta, MyLab-laboratoriotietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietovirastolta (DVV).

8. Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle ilman käyttäjän suostumusta.

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Pohde säilyttää käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Omahoitoportaalin tarkoituksen toteuttamiseksi ja niin kauan kuin Pohteella on asiakassuhde käyttäjän kanssa. Käyttäjä voi itse poistaa tietojaan Omahoitoportaalista. Käyttölokien säilytysaika on 12 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pohde ja Omahoitoportaalin toteuttamisesta vastaavat Pohteen yhteistyökumppanit järjestävät Omahoitoportaalin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Omahoitoportaalin kautta lähetetyt tunnistetietoon perustuvat viestit välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

12. Rekisteröidyn oikeudet (EU:n tietosuoja-asetus art. 15-18, 20-21, 77)

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on toimitettava Pohteen kirjaamoon: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kirjaamo, PL 10, 90029 Pohde kirjaamo@pohde.fi. Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeuteen ja tiedon oikaisemiseen liittyvät lomakkeet löytyvät Pohteen verkkosivuilta Tietosuoja- sekä Lomakkeet-sivustoilta.

13. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyltä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös rekisteröityä koskevista henkilötiedoissa rekisteröidyn niitä pyytäessä.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tällaisesta viivästymisestä syineen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

14. Oikeus tiedon oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisun lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset tietonsa täydennetyiksi.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

15. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, yleistä etua koskevan tehtävän toteuttaminen tai julkisen vallan käyttäminen edellyttää tietojen käsittelyä.

16. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden.
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa poistamista ja vaatii sen sijaan käytön rajoittamista.
  • rekisteröity tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

17. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa tällöin enää käyttää tietoja, ellei se voi osoittaa, että käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

18. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä siirtämään rekisteröidyn tiedot toiseen tietojärjestelmään toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus siirtoon on vain tilanteessa, jossa käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely toteutetaan tietojärjestelmässä. Oikeutta siirtoon ei ole tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

19. Rekisteröidyn valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki

029 56 66777

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi