CSAM S7

Oulunkaaren Omahoitopalvelu

Tunnistaudu
turvallisesti ja luotettavasti pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla

Kirjaudu
 
Oulunkaaren yleiset käyttöehdot

Oulunkaaren Omahoidon käyttöehdot

Voidaksesi käyttää palvelua, lue käyttöehdot ja sivun lopussa laita rasti ruutuun: ”Hyväksyn Palvelun käyttöehdot sekä annan suostumuksen henkilötietojeni käsittelyyn käyttöehdoissa mainitulla tavalla” ja klikkaa Hyväksy-painiketta.

Halutessasi voit laittaa rastin myös kohtaan ”Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarvittaessa katsoa Oulunkaaren Omahoitoon kirjaamiani tietoja”. Tämän rastin voit milloin vain lisätä/poistaa myös palvelun Asetukset-osiossa.


OULUNKAAREN OMAHOIDON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä julkinen Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti Oulunkaaren kuntien väestön käyttöön (jäljempänä: käyttäjä). Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kuntayhtymän yhteistyökumppa- neiden (jäljempänä: yhteistyökumppanit) sekä muiden osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluita.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan omahoitopalvelun käytöstä kuntayhtymän ja käyttäjän väli- sessä suhteessa. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua riippumatta siitä edellyttääkö palvelun tai sen osan käyttäminen rekisteröitymistä vai ei.

Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska kuntayhtymä ja palveluun liittyvät muut osapuolet voivat aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin, kehotetaan käyttäjää tutustu- maan näihin ja palvelun käyttöön liittyviin muihin ehtoihin säännöllisesti. Palvelun käyttä- minen on maksutonta, ellei toisin erikseen kerrota.

2 .Palveluntuottajan yhteystiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii Oulunkaaren omahoitopalvelusta ja omahoitopalvelun rekisteriasioista vastaava johtaja on ylilääkäri Tuula Saukkonen. Oulunkaaren omahoitopalvelun ylläpidon sähköpostiosoite on omahoito@oulunkaari.com.

3. Muiden osapuolten palvelut

Kuntayhtymän väestölleen tarjoama sähköinen omahoitopalvelu on laaja palvelukokonai- suus, joka sisältää kuntayhtymän tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin yhteistyökumppaneiden ja muiden osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Muiden osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko- osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu kuntayhtymän tuottama palvelu vai on- ko kyseessä muun osapuolen tarjoama palvelu.

4. Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua. Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (1) näitä käyttöehtoja, ja (2) palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (3) palvelun kautta saatavilla ole- vien muiden osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näi- den käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.

Joidenkin palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyt- täminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee aina kunkin pal- velun yhteydessä erikseen.

Palvelun tai sen osan käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Kun- tayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröintiä. Kirjautumista vaati- vien palvelun osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muille osapuolille. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman kuntayhtymän tai sen yhteis- työkumppaneiden kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeu- det, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat kuntayhtymälle ja/tai yhteistyökumppaneille tai muille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa palve- lua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla ta- valla muuttaa palvelua. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja palvelus- ta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset palvelun osat eivät kuiten- kaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa palvelusta tai sen sisällöstä.

Käytettäessä palvelua sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava kuntayhty- män ja/tai yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös kuntayhtymän käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.

5. Oulunkaaren kuntayhtymän vastuut ja velvollisuudet

Kuntayhtymä ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Kuntayhtymä pyrkii mahdol- lisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeelli- suus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaise- mista huolellisesti. Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös yhteistyökumppaneiden, muiden tahojen ja/tai käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteis- työkumppani, muu taho ja/tai käyttäjä itse. Kuntayhtymä ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä muun osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Kuntayhtymä ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkiste- taan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Kuntayhtymällä on oikeus keskeyttää palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kal- taisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viran- omaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan käyttäjille mahdolli- simman ajoissa palvelun välityksellä.

Kuntayhtymä eivät vastaa käyttäjille tai muille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämis- tä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nä- mä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöis- tä tai muusta syystä.

Kuntayhtymällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta par- haaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi kuntayhtymää, yhteistyökumppaneita tai muita osapuolia sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi ja neuvoiksi, eikä nii- hin siten voi vedota. Niiden perusteella ei voi esittää kuntayhtymää tai muuta osapuolta kohtaan vaatimuksia.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyk- sien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kus- tannuksista.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumises- ta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä mitään epäasiallista aineistoa ja että hä- nen palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa mui- den oikeutta, ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoil- laan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädän- nön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä kuntayhtymälle tai sen yhteistyökumppaneil- le taikka muille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Kuntayhtymällä on oikeus estää pal- velun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineis- ton julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista kuntayhtymälle taikka palvelun tuottajana toimiville yhteistyökumppaneille, muille tahoille tai muille käyttäjille. Käyttäjä vastaa kaikes- ta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä kuntayhtymälle, muille tahoille ja muille käyttäjille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7. Henkilötietojen käyttö

Kuntayhtymä kerää rekisteröityneen käyttäjän antamia henkilötietoja (nimi ja henkilötun- nus) ja käyttäjän palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (Oulunkaaren omahoi- don asiakasrekisteri).

Tietoja voidaan käyttää kuntayhtymän terveyspalvelujen toiminnan suunnitteluun ja kehit- tämiseen sekä tilastolliseen tutkimukseen. Käyttäjän antamia tietoja voidaan suostumuk- sen perusteella käyttää kuntayhtymän terveydenhuoltopalvelujen ja käyttäjän välisen poti- lassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (ks. liitteessä verkkoneuvoja -palvelun käyttöehdot). Kuntayhtymä ei luovuta käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään kuntayhtymä noudattaa henkilötietolakia, sähköi- sen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

8. Tietoturva

Palvelun käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja -palvelut eivät ole täysin tietoturval- lisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kuntayhtymä ja palvelun toteuttamisesta vastaavat yhteistyökumppanit järjestävät palve- lun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelun kautta lähe- tetyt tunnistetietoon perustuvat tiedot välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

9. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kuntayhtymällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä palvelun välityksellä. Käyttöehto- jen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palvelun