CSAM S7

Oulunkaaren Omahoito

Kirjaudu Oulunkaaren Omahoitoon. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu
 
Oulunkaaren Omahoidon, Oulun Omahoidon ja NettiRassin käyttöehdot

1. Yleistä

Oulun Omahoito, Nettirassi ja Oulunkaaren Omahoito (jäljempänä ”Omahoitoportaali”) ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (jäljempänä ”Pohde”) ja CSAM Finland Oy:n ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä asiointipalveluita.

Omahoitoportaali on tarkoitettu

  • Oulun Omahoidon osalta Oulun sosiaali- ja terveyskeskusten asiakkaiden käyttöön
  • Nettirassin osalta Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen asukkaille
  • Oulunkaaren Omahoidon osalta Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan asukkaille (jäljempänä ”Alueiden”)

Omahoitoportaali on tarkoitettu pääasiallisesti Alueidensa asukkaiden käyttöön (jäljempänä ”Käyttäjä”). Omahoitoportaalit sisältävät ja niiden kautta on saavutettavissa myös Pohteen yhteistyökumppaneiden sekä muiden kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluita. Näillä käyttöehdoilla sovitaan Omahoitoportaalien käytöstä Pohteen ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää Omahoitoportaalia riippumatta siitä edellyttääkö Omahoitoportaalin tai sen osan käyttäminen rekisteröitymistä. Käyttäessään Omahoitoportaalia Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Omahoitoportaalin ehtoja tarvittaessa. Omahoitoportaalin käyttäminen on maksutonta, jollei toisin erikseen kerrota.

2. Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE
kirjaamo (at) pohde.fi

Omahoitoportaalien sosiaali- ja terveydenhuollon osioista ja Omahoitoportaalien rekisteriasioista vastaavat Pohteen toimialuejohtajat. Järjestelmään liittyvistä asioista vastaa Pohteen Tietohallinto. Omahoitoportaaleihin liittyvissä yleisissä asioissa voit olla yhteydessä: omahoitoportaalit (at) pohde.fi

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Pohteen asukkailleen tarjoamat sähköiset Omahoitoportaalit ovat laaja palvelukokonaisuus, jotka sisältävät Pohteen tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä. Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Pohteen palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

4. Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Omahoitoportaalia.

Omahoitoportaalin käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (I) näitä käyttöehtoja (sisältää myös viestipalvelun käyttöehdot), (II) Omahoitoportaaliin sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (III) Omahoitoportaalin kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.

Joidenkin Omahoitoportaaliin sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Lisäksi palvelut ovat käytettävissä myös mobiililaitteen, kuten puhelimen, välityksellä.

Omahoitoportaalin tai sen osan Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Pohde pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä.

Kirjautumista vaativien Omahoitoportaalin osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Omahoitoportaalia saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Omahoitoportaalia tai sen osia ilman Pohteen tai sen yhteistyökumppaneiden kirjallista lupaa.

Omahoitoportaalin sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Omahoitoportaalin käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Pohteelle ja / tai Pohteen yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Omahoitoportaalia millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Omahoitoportaalia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja Omahoitoportaalista itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Omahoitoportaalin osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Omahoitoportaalista tai sen sisällöstä.

Käytettäessä Omahoitoportaalia sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Pohteen ja / tai Pohteen yhteistyökumppanin nimi. Omahoitoportaalin käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Pohteen Käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.

5. Pohteen vastuu ja velvollisuudet

Pohde ylläpitää Omahoitoportaalia ja tuottaa osittain sen sisällön. Pohde pyrkii mahdollisimman korkeatasoisten Omahoitoportaalin ylläpitämiseen. Omahoitoportaalissa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Omahoitoportaalin sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Omahoitoportaali sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Pohteen yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja / tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin Pohteen yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja / tai Käyttäjä itse. Pohde ei vastaa Omahoitoportaalista löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Pohde ei takaa Omahoitoportaalin keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Omahoitoportaali tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Pohteella on oikeus keskeyttää Omahoitoportaalin toiminta sen muutosten, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Omahoitoportaaliin liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa Omahoitoportaalin välityksellä.

Pohde ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä. Edellä mainittu koskee Omahoitoportaalin muuta sisältöä (esimerkiksi verenpaineen mittausohjeet) paitsi viestipalvelua.

Pohteella ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Omahoitoportaalin sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palveluiden kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Pohde ei lähtökohtaisesti säilytä ja / tai siirrä Käyttäjien syöttämiä tietoja Omahoitoportaalin muutosten yhteydessä tai luovuttaessa jostain palvelun sisällöstä tai toiminnasta . Palvelujen muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin Käyttäjille palvelun välityksellä, jotta Käyttäjä voi halutessaan ryhtyä toimenpiteisiin syöttämiensä tietojen säilyttämiseksi.

Omahoitoportaalissa annettavia tietoja ja ohjeita ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi Pohdetta, sen yhteistyökumppaneita tai muita kolmansia osapuolia sitoviksi tiedoiksi ja ohjeiksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei voi esittää Pohdetta tai muuta osapuolta kohtaan vaatimuksia.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Omahoitoportaalin käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Omahoitoportaalin käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa Omahoitoportaalin kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Omahoitoportaalin käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjän tunnistusvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnistusvälineen myöntäneelle organisaatiolle.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Omahoitoportaalia näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Pohteelle tai sen yhteistyökumppaneille taikka kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Pohteella on oikeus estää Omahoitoportaalin käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Omahoitoportaalia käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Omahoitoportaalia ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Pohteelle taikka Omahoitoportaalin tuottajana toimiville Pohteen yhteistyökumppaneille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Omahoitoportaalin käytöstä Pohteelle, muille Käyttäjille sekä kolmansille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7. Henkilötietojen käyttö

Pohde kerää rekisteröityneen Käyttäjän antamia tietoja (henkilötietojen käyttötarkoitus https://pohde.fi/tietoa-meista/tietosuoja/) ja Käyttäjän Omahoitoportaalin käyttöä koskevia tietoja tietohallintorekisteriin (”Omahoitoportaalien asiakasrekisteri”). Pohde säilyttää Käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Omahoitoportaalin tarkoituksen toteuttamiseksi. Tästä syystä Pohde säilyttää Käyttäjän tietoja niin kauan kuin Pohteella on asiakassuhde Käyttäjän kanssa.

Tietoja voidaan käyttää anonyymisti toisiolain (552/2019) mukaisesti Pohteen terveyspalvelujen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tilastolliseen tutkimukseen.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Pohteen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ja Käyttäjän välisen potilassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (katso viestipalvelun käyttöehdot). Pohde ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjän antamia yhteystietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Omahoitoportaalia koskevien tiedotteiden toimittamiseen Omahoitoportaalin kautta ja sähköpostitse. Tiedotteet voivat koskea esimerkiksi Omahoitoportaalin uusia toiminnallisuuksia.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Pohde noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016), sekä muuta tietosuojasääntelyä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Mikäli Omahoitoportaalin käyttäjä muuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle, jossa on käytössä samaa teknistä alustaa käyttävä Omahoitopalvelu, käyttäjän Omahoitoportaaliin kirjaamat tiedot (kotimittaukset, oma terveyskortti, omat tiedostot, viestit ja laboratoriovastaukset) ovat hänen käytettävissään. Tiedot ovat ainoastaan Käyttäjän itsensä käytettävissä, kunnes Käyttäjä antaa ammattilaiselle suostumuksen tarkastella itse kirjaamia tietojaan.

8. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Pohde ja Omahoitoportaalin toteuttamisesta vastaavat Pohteen yhteistyökumppanit järjestävät Omahoitoportaalin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Omahoitoportaalin kautta lähetetyt tunnistetietoon perustuvat viestit välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

9. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Pohteella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä Omahoitoportaalin välityksellä. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan Omahoitoportaalin käyttäjäksi.

Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kuin hän käyttää Omahoitoportaalia.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Omahoitoportaaliin, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Omahoitoportaalista mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Pohteen ja / tai sen yhteistyökumppaneiden ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

11. Lisätiedot

Lisätietoja Omahoitoportaalista ja sen käytöstä saa Pohteen sosiaali- ja terveyskeskusten henkilökunnalta.

omahoitoportaalit(at) pohde.fi


Viestipalvelun käyttöehdot

Viestipalvelulla tarkoitetaan Omahoitoportaaliin sisältyvää viestintää, eli chat (vain Oulun Omahoitopalvelussa) ja viestipalvelu.

Tutustu palvelun kuvaukseen ja käyttöehtoihin ennen kysymyksesi lähettämistä.

1. Pohteen palveluksessa oleva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa Sinun lähettämiisi yleisluontoisiin terveyttä ja sairautta koskeviin kysymyksiisi. Sosiaalihuoltoa koskeviin viestipalveluihin vastaa sosiaalipalveluiden henkilöstö.

2. Kysymyksiin vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta. Annettava vastaus perustuu vain antamiisi tietoihin. Vastuu antamiesi tietojen oikeellisuudesta on Sinulla.

3. Viestiin vastaajalle välittyvät aina Sinun tunnistetietosi (nimi ja henkilötunnus).

4. Vastauksen tukena voidaan tarvittaessa käyttää Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmistä löytyviä terveyskertomustietojasi. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot tallennetaan sosiaali- tai potilastietojärjestelmiin. Palvelun tiedot ovat salassa pidettäviä. Käsittely perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakassuhteeseen, jota ohjaa kulloinkin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, muun muassa:

  • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
  • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)

5. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla tapahtuvaa neuvontaa, tutkimusta ja hoitoa. Terveydenhuollon viestintäpalvelussa ei tehdä diagnooseja eikä saatuja vastauksia voi eikä saa käyttää perusteena diagnoosille tai hoidon valinnalle. Kiireellistä vastausta tai yksityiskohtaisia hoito-ohjeita vaativien kysymysten osalta pyydämme Sinua kääntymään oman hoitavan henkilökuntasi, sosiaali- ja terveyskeskuksesi tai sosiaalipalvelun toimintayksikön puoleen joko puhelimitse tai menemällä paikan päälle.

6. Kysymykseen vastaaja on velvollinen pitämään salassa kysymyksen lähettäjän terveydentilaa koskevat ja muut arkaluonteiset tiedot.

7. Pohde ja vastauspalvelun tuottaja eivät vastaa palvelusta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, mikäli näitä ja palvelusta annettuja yleisiä käyttöehtoja ei ole noudatettu ja vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisella tai tuottamuksellisella menettelyllä